Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

6. A megrendelt termékek átvétele, az árucikkek cseréje

 

6.3 Ha a megrendelt árucikk hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, vagy a termék a szállítás során megsérült, azt a hiba észlelését követő 2 hónapon belül jogosult jelezni a DC ügyfélszolgálatán az webshop@derby.hu címen. Ezen fogyasztói igény - az itt írt 2 hónapos szabály alkalmazásával - legfeljebb a teljesítés időpontjától számított 2 évig érvényesíthető (elévülés).  Amennyiben ez megtörténik, abban az esetben a hibás terméknek DC 14 munkanapon belül visszatéríti a vételárát.

6.4 Amennyiben a megrendelt árucikk mérete nem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással (7. A vásárlástól való elállás joga) és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelőre cserélni.

 

7. A vásárlástól való elállás joga

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Vevő, a termék átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Cégünk 365 naptári napig biztosítja az elállás lehetőségét, visszavonásig.  A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy egyszerűen egy az alábbi linkről letölthető elállási nyilatkozat kitöltése útján is gyakorolhatja. A szükséges dokumentum az alábbi linkről letölthető: Űrlap vásárlástól való elálláshoz [doc][pdf]

Amennyiben a fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Vállalkozás által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a termékkel együtt elküldi, azaz akár a megrendelés kézhezvételétől számított 365. naptári nap végéig ezt megteszi.  (Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja, ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.)

Az elállási szándékot a Vevőnek írásban az webshop@derby.hu e-mail címen kell jeleznie az ügyfélszolgálat felé.

Az elállási nyilatkozatot a kiszállított termékkel együtt a Derby Cipőgyártó Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Vasútállomás 4.címére kell elküldeni, személyes leadásra sajnos nincs lehetőség.

Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek.

7.2 A Derby Cipőgyártó Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. A termék részei a lábbeli és annak a doboza is, ezért ezeknek a sérülésmentes visszaküldése ajánlatos. Az ezen kívüli csomagolás visszaküldése nem szükséges. Visszaküldés esetén kérjük a lábbeli és a doboz sérülését megakadályozó csomagolás alkalmazását.

A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 365 naptári napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Derby Cipőgyártó Kft. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított legkésőbb 14 naptári napon belül visszafordítja arra a bankszámlára, amelyhez tartozó bankkártyával történt a fizetés az oldalunkon keresztül. Általában az összeg a visszafordítástól számított 2-3 munkanapon belül íródik jóvá a számlán, de a visszafordítástól már kibocsátó bank kompetenciájába tartozik, hogy mikor helyezi vissza az összeget a kártyabirtokos számlájára. Sajnos az összeg visszahelyezéséről a bankok nem szoktak sms értesítést küldeni.

A termékek visszaküldésének költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Az elállás kapcsán ezen felül a vevőt más költség nem terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 

8. Szavatosság

8.1 A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A szükséges dokumentum az alábbi linkről letölthető: Űrlap vásárlási panasz bejelentésére [pdf]

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Esetleges jogvita esetén az alábbi listából választhatja ki az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületet illetve hatóságot.
 

Testületek listája

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az alábbi link segítségével érheti el.

Online vitarendezés: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huonlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

8.2 Kellékszavatosság

Cégünk a reklamációs ügyek intézését a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, ill. a Polgári Törvénykönyv Hibás Teljesítésre vonatkozó szabályainak, rendelkezéseinek betartásával végzi. Az említett rendelet értelmében panasz esetén a keletkezett hibát írásba foglaljuk, jegyzőkönyvezzük, a terméket vizsgálatra küldjük, a reklamáció jogosságának eldöntése érdekében.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön Derby Cipőgyártó Kft.. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DC Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.8.3. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Keresés